تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
 
 
 
 
فوق لیسانس 
1377 
علوم تربیتی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)