فلسفه حجاب ( واکاوی حکمت و فواید پوشش اسلامی )
47 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-637-7
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب فلسفه حجاب، با تقریظ حضرات ایات ، سبحانی واستادی دام ظلهما شروع میگردد.کتاب حاضرباهدف تبیین علمی فلسفه حجاب وواکاوی حکمت وفواید پوشش اسلامی دارای پنج فصل است.درفصل اول به تعریف¬واژه های حجاب، حکمت، فلسفه، ملاک، وعلت احکام پرداخته شده است.درفصل دوم، درباره خاستگاه، اهمیت، پیشینه، فواید،آسیب شناسی واقسام فلسفه احکام بحث شده است.درفصل سوم ، ضمن طرح مباحثی درمورد دونوع حجاب ظاهری وباطنی وبحث درباره برخی ازپوششهای باطنی ومطلوبیت بیشتر آراستگی انسان به پوششهای باطنی، هدف اصلی ازتشریع حکم حجاب اسلامی، تقویت پوششهای باطنی مثل حیاء عفت، تقوا ودین داری دانسته شده است. درفصل چهارم ، رعایت احترام وارزش بانوان، ضابط مندی روابط جنسی، پیشگیری ازمفاسداجتماعی، تعدیل غریزه تبرج و خودنمایی وتسهیل خودسازی معنوی ازجمله آثاربرجسته پوشش اسلامی ذکرشده است. درفصل پنجم، بعضی شبهه های مرتبط با موضوع حجاب، مانند: شبهه تفکیک حجاب ازعفاف، شبهه تقابل عرفان باحجاب، شبهه ضدیت حجاب با آزادی، شبهه حق شخصی پنداشتن حجاب وشبهه تبعیض آمیزبودن حجاب پاسخ آنها داد شده است. ودرنهایت پس ازنتیجه گیری پیشنهادهایی دردوبعد نظری وعملی ارایه شده است. گفتنی است این اثردراولین جشنواره دوره رصدنمای ملی ع مربوط به حجاب وعفاف مفتخربه اخذدرجه نقره ای کمیته کتاب جشنواره یادشده گردید وموفق به دریافت لوح وتندیس ویژه جشنواره درمراسم اختتامیه آن درتاریخ 95/4/31 گردید.