درآمدی بر مکتب تفسیری امام صادق (ع)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهرا(س)رشته تفسیر سال1387
نام استاد/نام دانشجو : خانم رحیمی نژاد