مدیریت نفس ازدیدگاه قران و روایات
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه الزهراع
نام استاد/نام دانشجو : صبیحه سادات هاشمی
مدیریت