ضمان شخص در حقوق واجب مالی ( خمس و زکات)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی (ص)العالمیه سال 1387
نام استاد/نام دانشجو : عزیز حسنی